คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย มท. ลงมติเห็นชอบ "ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น" ต่ำสุดไม่เกินเดือนละ 2,500 บาท และสูงสุดไม่เกินเดือนละ 6,000 บาท

2019/02/16     952ครั้ง     ข่าวประจำวัน

คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย มท. ลงมติเห็นชอบ

คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย มท. ลงมติเห็นชอบ "ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น" ต่ำสุดไม่เกินเดือนละ 2,500 บาท และสูงสุดไม่เกินเดือนละ 6,000 บาท

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่กระทรวงมหาดไทย มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ 2 ครั้งที่ 15/2562 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ มท. ชั้น 4 อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

โดยมีนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สป. ทำหน้าที่ประธานในการประชุมครั้งนี้ ปรากฎว่าในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เป็นประเด็น "ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น" (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชี้แจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติ โดยระเบียบดังกล่าวมีหลักการสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 ซึ่งบังคับใช้กับส่วนราชการ 

และปัจจุบันพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 98 ก วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

ได้แก้ไขบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ โดยกำหนดอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการต่ำสุดไม่เกินเดือนละ 2,500 บาท และสูงสุดไม่เกินเดือนละ 6,000 บาท

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การเบิกค่าเช่าบ้านขององค์ปกครองสอดคล้องกับส่วนราชการ จึงเห็นควรแก้ไขบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น และบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และได้ยกร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... เสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

 

ทั้งนี้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างระเบียบฯ และให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยตรวจพิจารณาแล้ว

มติของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ คณะที่ 2 ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบตามร่างระเบียบฯ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเสนอ และให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการเสนอร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่..) พ.ศ. ... ต่อไปได้

 

ไฟล์ดาวน์โหลด
อ้างอิง

http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,67022.0.html?fbclid=IwAR1Xh0JMldDYeSllMaHywJqL6Gdo4gcWYeV_kcF26zcS6tNeqIUcFlXRRq8

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวเปิดสอบราชการ  ดูเพิ่มเติม