การยื่นสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ท้องถิ่น

2019/08/08     221ครั้ง     งานอื่นๆข่าวประจำวัน

การยื่นสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ท้องถิ่น

เอกสารและหลักฐานที่ต้องเตรียมให้พร้อม ในการยื่นสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ท้องถิ่น
 

 

จากที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน (กสถ.) ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 9,893 คน และได้มีกำหนดให้มีการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) โดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 นั้น ในการสอบสัมภาษณ์ดังกล่าวได้กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบต้องนำเอกสาร หลักฐานมายื่นในวันสอบ และกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการสอบที่ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติไว้ จึงขอให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบได้เตรียมตัว และจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานดังต่อไปนี้ให้พร้อมก่อนวันสอบด้วย นั่นคือ

- บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต โดยต้องลงลายมือชื่อในบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ฉบับ (กรณีผู้ที่ไม่มี/สูญหาย สามารถพิมพ์ใหม่ในระบบได้)
- ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อย จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
- สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ต้องไม่หมดอายุ) สำหรับตำแหน่งที่กำหนดให้ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ เช่น ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก นายสัตวแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ วิศวกรโยธา วิศวกรเครื่องกล วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรสุขาภิบาล หรือสถาปนิก เป็นต้น จำนวน 2 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์ ซึ่งต้องออกโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา โดยสามารถไปขอได้จากสถานพยาบาล เช่น คลินิค หรือ โรงพยาบาลเอกชนหรือของรัฐบาล ก็สามารถใช้ได้ แต่จะต้องออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กำหนด
- เอกสารทางทหาร (กรณีผู้สมัครสอบเป็นเพศชาย) พร้อมสำเนาอย่างละ 2 ฉบับ เช่น แบบ สด.8 หรือ
แบบ สด. 9 หรือแบบ สด. 43
- สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) หรือใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

โดยสำเนาหลักฐาน เอกสารทุกฉบับ ผู้สมัครต้องเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ลงลายมือชื่อ และลายมือชื่อตัวบรรจง ระบุวันที่ พร้อมเขียนชื่อตำแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจำตัวสอบกำกับไว้ที่มุมบนด้านขวาของสำเนาเอกสารทุกหน้า และผู้มีสิทธิเข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบอย่างเคร่งครัด นั่นคือ ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่สอบให้ถูกต้อง และที่สำคัญต้องนำเอกสาร หลักฐานตามที่กล่าวมาแล้ว ไปยื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ด้วย และต้องไปรายงานตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ณ สถานที่ที่กำหนด และให้ทันตามกำหนดเวลาด้วย

 

ไฟล์ดาวน์โหลด
อ้างอิง

https://www.kruwandee.com/news-id41272.html?fbclid=IwAR3I4wzuFQZcQD4qN3dXBFu0IJ_pbNsGIiiYYaBBFsV8Il2IWuJlDMO3GXk

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวเปิดสอบราชการ  ดูเพิ่มเติม