หลักสูตรความเป็นครูใช้แทน ป.บัณฑิต"

2019/07/10     176ครั้ง     งานอื่นๆข่าวประจำวัน

หลักสูตรความเป็นครูใช้แทน ป.บัณฑิต

"ไฟเขียวหลักสูตรความเป็นครูใช้แทน ป.บัณฑิต"

รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เผยภายหลังการประชุม กมว.ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบในหลักการของหลักสูตรพัฒนาความเป็นครู ซึ่งจะมาใช้แทนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู หรือ ป.บัณฑิต โดยปีการศึกษา 2562 จะสอนเป็นปีสุดท้าย ที่ประชุมได้ขอให้สถาบันผลิตครูย้ำกับผู้เรียนว่า การสอบ ป.บัณฑิตปีนี้จะต้องสอบและปฏิบัติการสอนตรงตามวิชาเอกที่กำหนดไว้ในมาตรฐานคุณวิชาชีพครู หรือ มคอ.1 ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ.เดิมด้วย


ประธาน กมว. กล่าวต่อว่า หลักสูตรพัฒนาความเป็นครูจะแบ่งขั้นตอนการเข้าสู่วิชาชีพครูของผู้ที่มิได้เรียนปริญญาทางการศึกษา เป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มผู้ที่จบการศึกษาแล้ว กับ 2.กลุ่มนิสิตนักศึกษา ปี 3 และ 4 ที่ไม่ใช่สาขาการศึกษา โดยเปิดโอกาสนิสิตนักศึกษาปี 3 และ 4 สามารถเก็บวิชาความเป็นครู โดยจะเรียนแบบเข้มข้นในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ทั้ง 2 กลุ่มซึ่งไม่ได้เรียนด้านครูมานั้นจะต้องเข้าเรียนหลักสูตรพัฒนาความเป็นครูในสถาบันผลิตครู ซึ่งก็คือคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เมื่อสอบผ่านจากสถาบันผลิตครูแล้ว จะได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจากคุรุสภา มีอายุ 2 ปี โดยต้องหาโรงเรียนเพื่อฝึกปฏิบัติการสอนเป็นเวลา 1 ปี โดยให้สถาบันผลิตครูที่ผู้นั้นเรียนจบมาส่งอาจารย์ไปนิเทศ เมื่อสอบผ่านแล้ว อาจารย์นิเทศจะออกใบรับรองเพื่อให้ผู้นั้นนำมาขอสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูกับคุรุสภา หากสอบผ่านก็จะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กระบวนการดังกล่าวจะใช้เวลาไม่เกิน 2 ปี ซึ่งจะสอดคล้องกับหลักของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่กำหนดให้ผู้ที่สอบคัดเลือกผ่านจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูภายใน 2 ปี ทั้งนี้จะเชิญคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มาให้ความเห็นก่อนเสนอ รมว.ศึกษาธิการคนใหม่เห็นชอบต่อไป.

ไฟล์ดาวน์โหลด
อ้างอิง

https://www.kruwandee.com

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวเปิดสอบราชการ  ดูเพิ่มเติม