ม.รามฯปรับใหม่หลักสูตร"ศึกษาศาสตร์"เรียนครูเหลือ 4 ปี

2019/06/06     229ครั้ง     ข่าวประจำวัน

ม.รามฯปรับใหม่หลักสูตร

ม.รามฯปรับใหม่หลักสูตร"ศึกษาศาสตร์"เรียนครูเหลือ 4 ปียันคุณภาพคับแก้วยิ่งกว่าหลักสูตรเก่า 5 ปี เน้นให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทำงานได้ทุกอาชีพทั้งทำงานราชการหรือบริษัท ไม่จำเพาะเป็นครูเท่านั้น โดยมี 5 สาขาวิชา

ผศ. ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2562 คณะศึกษาศาสตร์ได้ปรับหลักสูตรใหม่เป็นหลักสูตร 4 ปี ด้วยบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไป ซึ่งแม้จะปรับหลักสูตรใหม่เป็นหลักสูตรครู 4 ปี และลดจำนวนหน่วยกิตลง แต่คุณภาพไม่ด้อยกว่าการเรียนหลักสูตร 5 ปี อย่างแน่นอน

ทั้งนี้ โดยเน้นสอนให้นักศึกษาจบไปไม่ใช่แค่ได้ใบปริญญา  แต่สอนให้เป็นนักการศึกษา เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เข้าใจเรื่องการศึกษากับการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถนำรูปแบบการเรียนรู้จากระดับปริญญาตรี ต่อยอดไปศึกษาต่อ การทำงาน และการดำรงชีวิตได้ เน้นการสอนนักศึกษาแบบ learn how to learn สอนให้จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินผลได้ เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้ว สามารถทำงานได้ทุกอาชีพ นอกจากเป็นครู เป็นนักการศึกษา ยังสามารถนำองค์ความรู้ไปทำงานตอบรับภาครัฐและภาคเอกชนได้ทุกอาชีพด้วย

สำหรับปีการศึกษา 2562 คณะศึกษาศาสตร์ ม.ร.เปิดสอน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ครู 4 ปี) ประกอบด้วย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 5 สาขาวิชา ได้แก่ 1)สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2)สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 3)สาขาศิลปศึกษา 4)สาขาวิชาภาษาไทย และ 5)สาขาศึกษาศาสตร์ 6 วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกการประถมศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาเอกภาษาจีน วิชาเอกสังคมศึกษา  วิชาเอกคณิตศาสตร์ และวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาพลานามัย 2 สาขาวิชา ได้แก่ 1)สาขาวิชาพลศึกษา และ2)สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ภาควิชาการประเมินและการวิจัย สาขาวิชาการวัดผล การประเมินผล และการวิจัยทางการศึกษา ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตรศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา  2 สาขาวิชา ได้แก่ 1)สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต และ2)สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย ภาควิชาจิตวิทยา 2 วิชาเอก ได้แก่ 1)วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษา และ2)วิชาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาควิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ และภาควิชาพลานามัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เปิดสอน 3 วิชาเอก ได้แก่ 1)วิชาเอกเลือกอาหารและโภชนาการ 2)วิชาเอกเลือกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 3)วิชาเอกเลือกคหกรรมศาสตร์ทั่วไป

คณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. – 1 ก.ค.62   ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ต(ไม่เทียบโอน)ที่ www.iregis2.ru.ac.thสอบถามโทร.02-310-8614-24 สายด่วนรับสมัคร โทร.02-310-8315 หรือ www.edu.ru.ac.th

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: หนังสือพิมพ์สยามรัฐออนไลน์ วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 17:12 น.

ไฟล์ดาวน์โหลด
อ้างอิง

https://www.kruwandee.com/news-id40788.html?fbclid=IwAR1jW23RbSv79bbtBdiTZHs7YNR7mDLTxOCcx3wUlEisopdbRn2pou4i0es

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวเปิดสอบราชการ  ดูเพิ่มเติม