ข่าวดี! ม.ราชภัฏศรีสะเกษ เปิดรับสมัครเข้าศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รับทั้งกรณีกลุ่มบุคคลทั่วไปและกลุ่มครูผู้สอน

2019/04/03     1031ครั้ง     ข่าวประจำวัน

ข่าวดี! ม.ราชภัฏศรีสะเกษ เปิดรับสมัครเข้าศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รับทั้งกรณีกลุ่มบุคคลทั่วไปและกลุ่มครูผู้สอน

ข่าวดี! ม.ราชภัฏศรีสะเกษ เปิดรับสมัครเข้าศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รับทั้งกรณีกลุ่มบุคคลทั่วไปและกลุ่มครูผู้สอน

ขอบคุณข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำเต็มเวลาสัญญาจ้าง กลุ่มพนักงานวิชาการ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้รับการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) และได้รับการอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าว จากสำนักงานเลขาธิการครุสภา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อพัฒนาผู้ที่จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูต้องเข้าสู่กระบวนการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภากำหนด

ธิการบดี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจาปีการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จากบุคคลที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครและคัดเลือกดังนี้

1. หลักสูตรที่เปิดรับ (ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ ระยะเวลา 3 ภาคการศึกษาปกติ)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
Graduate Diploma (Teaching Profession)

2. ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค (Semester) ในหนึ่งปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา โดยใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ภาคการศึกษา

3. จำนวนที่เปิดรับ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน 180 คน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณารับในลักษณะแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มบุคคลทั่วไป ครูผู้สอน (สัญญาจ้าง) และสาขาวิชา ในอัตราที่เหมาะสมเพื่อโอกาสและเกิดความเป็นธรรมของผู้เข้าสอบ
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาตามหลักสูตรนี้ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
4.1 กรณีกลุ่มบุคคลทั่วไป
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาใดๆ ที่ ก.พ.รับรองคุณวุฒิ และไม่ใช่สาขาวิชาทางด้านครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์
2. มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือเป็นโรคอันเป็นที่รังเกียจของสังคม อันเป็นอุปสรรคต่อวิชาชีพครู
3. มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในศีลธรรมอันดี และมีความรักความศรัทธาในวิชาชีพครู

4.2 กรณีกลุ่มครูผู้สอน (สัญญาจ้าง)
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาใดๆ ที่ ก.พ.รับรองคุณวุฒิ และไม่ใช่สาขาวิชาทางด้านครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์
2. มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือเป็นโรคอันเป็นที่รังเกียจของสังคม อันเป็นอุปสรรคต่อวิชาชีพครู
3. มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในศีลธรรมอันดี และมีความรักความศรัทธาในวิชาชีพครู
4. เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน โดยมีสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน จนถึงวันที่รับสมัคร โดยสัญญาจ้างต้องระบุตำแหน่งครูผู้สอน กรณีสัญญาจ้างไม่ระบุตำแหน่งครูผู้สอน ต้องมีเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างระบุให้ปฏิบัติหน้าที่สอน และคำสั่งของโรงเรียนปีปัจจุบัน ที่มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนระบุรายวิชาและระดับชั้นที่รับผิดชอบ


5. การจำหน่ายใบสมัครและการรับสมัคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จะดำเนินการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.00 น. โดยสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกข้อมูลใบสมัครพร้อม ติดรูปถ่ายให้ครบถ้วนเรียบร้อยยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครอื่นๆ ตามที่กำหนด ค่าใบสมัคร ราคาชุดละ 200 บาท ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 (อาคารครุศาสตร์) พร้อมชาระค่าสมัคร จำนวน 500 บาท ณ งานคลัง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคารตึก 9 ชั้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

หมายเหตุ : หลักฐานการสมัครหรือมหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติการสมัครของหลักสูตรแล้ว พบว่าข้อมูลและเอกสารเป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วนตามข้อกาหนด ผู้สมัครยินดีให้มหาวิทยาลัยตัดสิทธิ์การสมัครโดยไม่มีเงื่อนไข

ข้อมูลการติดต่อ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โทร. 081-760-7270
 

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด :: ไฟล์แนบ

ไฟล์ดาวน์โหลด
อ้างอิง

https://www.kruwandee.com/news-id40296.html?fbclid=IwAR1YbCXR-Zd_YwTpwanYFjUG3xzD-1ZDNbwLObvtlp-1IAEqWllm-bkk18A

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวเปิดสอบราชการ  ดูเพิ่มเติม