โรงเรียนวัดสุวรรณ รับสมัครครูอัตราจ้าง

2019/02/16     485ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        ปทุมธานี

โรงเรียนวัดสุวรรณ รับสมัครครูอัตราจ้าง


โรงเรียนวัดสุวรรณ รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิป.ตรีทางการศึกษาทุกสาขา สมัคร 14 – 20 กุมภาพันธ์ 2562   

ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนวัดสุวรรณ ประกาศโรงเรียนวัดสุวรรณ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทําหน้าที่ครูผู้สอน งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ด้วยโรงเรียนวัดสุวรรณ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

1.ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

2.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้  

2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 1 อัตรา (วิชาเอกปฐมวัย จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)  

2.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้  

2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

3.วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ที่โรงเรียนวัดสุวรรณ หมู่ที่ 11 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ระหว่างวันที่ 14 – 20 กุมภาพันธ์ 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/news-id39916.html?fbclid=IwAR1u7oT7YpIfmw1pbunKQL5erZtfQ9301Wb8GuBluYK9Q-JGkAzr6WsLxNc

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม