โรงเรียนบ้านทาป่าเปา รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิป.ตรีทุกสาขา

2019/02/11     265ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        ลำพูน

โรงเรียนบ้านทาป่าเปา รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิป.ตรีทุกสาขา


โรงเรียนบ้านทาป่าเปา รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิป.ตรีทุกสาขา(มีวุฒิครู) โรงเรียนมีบ้านพักครูให้พัก

ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบ้านทาป่าเปา ประกาศโรงเรียนบ้านทาป่าเปา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น ครูอัตราจ้าง ด้วย โรงเรียนบ้านทาป่าเปา สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 มีความประสงค์จะดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทําหน้าที่ครูผู้สอน ด้วยเงินนอกงบประมาณ อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1120/2560 เรื่องมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้เงินนอกงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง เป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทําหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

1. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน ชื่อตําแหน่ง ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง จํานวน 1 ตําแหน่ง วิชาเอก วิชาเอกด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพครู (วิชาเอกภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) อัตราค่าจ้าง 6,000 บาท/เดือน (มีบ้านพักครูให้พัก) สิทธิประโยชน์ ตามคำสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

(1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

(2) เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีทางอื่นที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค. รับรองและกําหนดเป็นคุณสมบัติสําหรับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หนังสือรับรองสิทธิว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านทาป่าเปา เลขที่ 11 หมู่ที่ 6 ตําบลทาปลาดุก อําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูน ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0913082136 , 0818828533
 

ไฟล์รายละเอียดเพิ่มเติม :::: ไฟล์แนป

 


ที่มา : http://www.kruwandee.com/news-id39789.html?fbclid=IwAR0XFZltg7TNjNukTAGybDrTUo1bKQEIMvyGvDmd43r2O6XbKlJd0sDlg6o

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม