กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 43 ตำแหน่ง

2019/09/17     81ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.       

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 43 ตำแหน่ง


กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเืพ่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมส่งเสริมสหกรณ์

ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในการส่งเสริมสหกรณ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ทั่วไป

นิติกรปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :15000 – 16500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :11 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :15000 – 16500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :29 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

จังหวัดชายแดนภาคใต้

นิติกรปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :15000 – 16500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :15000 – 16500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกรปฏิบัติการ

  1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ทางธุรกิจการเกษตร ทางบริหารธุรกิจเกษตร ทางการบริหารธุรกิจเกษตร ทางบริหารธุรกิจการเกษตร ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือทางการสหกรณ์)
  2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. และได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป จากสำนักงาน ก.พ. เรียบร้อยแล้ว

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

  1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
  2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. และได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป จากสำนักงาน ก.พ. เรียบร้อยแล้ว

วิชาที่สอบ

นิติกรปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้กฎหมายในการปฏิบัติราชการในหน้าทีของตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนน 200 คะแนน) ได้แก่

กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ประมวลกฎหมายอาญา

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศษลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ

กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

กฎหมายว่าดว้ยระเบียบข้าราชการพลเรือน

วิชาการสหกรณ์

และความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม


นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏบิัติงานการส่งเสริมสหกรณ์และพัฒนาสหกรณ์ในหน้าที่ของตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ได้แก่

วิชาการสหกรณ์

นโยบายและยุทธศษสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อากรครองชีพ พ.ศ.2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วิชาเศรษฐศาสตร์

วิชาการบริหารจัดการ

วิชาการบริหารธุรกิจ

วิชาการตลาด

วิชาการบริหารการเงิน

วิชาการบัญชี

ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประเทศ และด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. – 10 ต.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมส่งเสริมสหกรณ์

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง http://ehenx.com/o.php?out=https://cpd.thaijobjob.com/
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม