เปิดสอบพนักงานราชการครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21

2019/09/03     211ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ผ่าน ก.พ.        แม่ฮ่องสอน

เปิดสอบพนักงานราชการครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 เปิดสอบพนักงานราชการครู 5 อัตรา สมัคร 6-12 ก.ย.2562


ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(แก้ไข)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา คือ

1.วิชาเอกภาษาอังกฤษ
2.วิชาเอกภาษาไทย
3.วิชาเอกสังคมศึกษา
4.วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา
5.วิชาเอกโสตทัศนศึกษา

ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท และสิทธิประโยชน์ประกันสังคมร้อยละ 5
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
และจะท าสัญญาจ้างครั้งต่อไปเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ

2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
1) มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ขึ้นไปทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ก.ค.ศ.ก าหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเพื่อใช้ในการสมัครสอบ ให้ใช้หลักฐานที่คุรุสภาออกให้และยังไม่หมดอายุ คือ (1) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพค รู (2) ใบอนุญาตปฏิบัติกา รสอน (3) หนังสือรับรองสิทธิ ตามพรบ.สภาครูและบุคลากรทาง การศึกษา พ.ศ.2546
3) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร ตามค าสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องห้ามภิกษุ สามเณรเรียนวิชาชีพหรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ สั่ง ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2538

การรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2562 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) แต่งกายด้วยชุดสุภาพ


 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง http://www.kruwandee.com/news-id41503.html?fbclid=IwAR2HUDSEnwFq0rrl4Zfx2McXhe6VbA3T8AfJp6o8diSboN_zi-7wq0g9gzA
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม