รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ท.

2019/08/31     99ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        กรุงเทพมหานคร

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ท.


สำนักงาน ป.ป.ท. รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ)

 

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เงินเดือน 68,350 บาท

 

  • (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือ
  • (2) ได้รับปริญญาโทหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
  • (3) ได้รับปริญญาเอกหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 10 ปี และ
  • (4) ผลงานที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการ ที่แสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่ปฏิบัติเป็นที่ประจักษ์ อย่างน้อย 2 เรื่อง ซึ่งเป็นผลงานที่ผ่านมา
  • (5) มีความรู้ความสามารถพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)

สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ 5-11 ก.ย.62 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://www.thaijobsgov.com/jobs/276274
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม