รับสมัครพนักงานราชการ สำนักงาน ป.ป.ท.

2019/08/31     46ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        นนทบุรี

รับสมัครพนักงานราชการ สำนักงาน ป.ป.ท.


สำนักงาน ป.ป.ท.รับสมัครพนักงานราชการฯ วุฒิ ป.ตรี-ป.โท-ป.เอก เงินเดือน 68,350 บาท

 

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 68,350 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือ
(2) ได้รับปริญญาโทหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
(3) ได้รับปริญญาเอกหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 10 ปี และ
(4) ผลงานที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการ ที่แสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่ปฏิบัติเป็นที่ประจักษ์ อย่างน้อย 2 เรื่อง ซึ่งเป็นผลงานที่ผ่านมา
(5) มีความรู้ความสามารถพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง / ไปรษณีย์
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟแวร์พาร์ค ชั้น 14 เลขที่ 99 ม.4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://www.job-108.com/jobs-id11969.html
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม