รับสมัครสอบเข้ารับราชการ กรมประมง 15 อัตรา

2019/08/26     75ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ผ่าน ก.พ.        กรุงเทพมหานคร

รับสมัครสอบเข้ารับราชการ กรมประมง 15 อัตรา


กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 15 อัตรา

 

กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 15 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 20 สิงหาคม 2562 - 10 กันยายน 2562

1.ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง : 15 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 

รายละเอียดวุฒิ :

- ผู้สมัครสอบต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชา ดังนี้ 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการประมง หรือทางประมง หรือทางการจัดการประมง หรือทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือทางชีววิทยา หรือทางชีววิทยาการประมง หรือทางชีววิทยาประมง หรือทางเทคโนโลยีการประมง หรือทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรือทางเทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ หรือทางวิทยาศาสตร์การประมงหรือทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล หรือทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ หรือทางสัตวศาสตร์ หรือทางนวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง หรือทางเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือ 

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางจุลชีววิทยา หรือทางจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม หรือทางชีวเคมี หรือทางชีววิทยา หรือทางชีววิทยาทั่วไป หรือทางชีววิทยาทางน้ำ หรือทางชีววิทยาประยุกต์ หรือทางเทคโนโลยีทางทะเล หรือทางพันธุศาสตร์ หรือทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล หรือ 

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางวาริชศาสตร์ หรือทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล หรือทางเทคโนโลยีทางทะเล หรือทางเคมี หรือทางเคมีชีวภาพ หรือทางเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์ หรือทางเคมีวิศวกรรมหรือทางเคมีอุตสาหกรรม หรือทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือ 

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง หรือ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 

ทางการประมง หรือทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำและ 

- ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า 

 

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครวันที่ 20 สิงหาคม 2562 - 10 กันยายน 2562

 

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง https://www.jobthaidd.com/jobs-id32738.html?fbclid=IwAR2l3TB5Z9v0A6cul9C6LN_aByTaASlBZNZBCDI43fn9SLtclT2ENQWy3c4
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม