สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัคร เภสัชกร/นักวิชาการ

2019/08/25     86ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        กรุงเทพมหานคร

 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัคร เภสัชกร/นักวิชาการ


กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาคาร 2 ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตำแหน่ง เภสัชกร/นักวิชาการ

 

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดเพศ

 • วุฒิการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต สหเวชศาสตร์ (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร) วิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

ลักษณะงาน

 • สืบค้นข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์สมุนไพรในต่างประเทศ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร

 • วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาที่เกี่ยวข้องจากการทบทวนทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร

 • สืบค้น รวบรวมข้อมูลวิชาการของสมุนไพร เพื่อใช้อ้างอิงในการจัดทำฐานข้อมูลของผลิตภัณฑ์สมุนไพร

 • จัดทำวาระการประชุม จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม

 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ค่าตอบแทนเงินเดือน : 15,000 – 20,000 บาท

หลักฐานการสมัครงาน

 • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว

 • สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)

 • สำเนาบัตรประชาชน

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

ติดต่อสมัครงานได้ที่

คุณรัตติยากร พรานไพร กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาคาร 2 ชั้น 4 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร 02-590 7477, 02-590 7476 (ประกาศสิ้นสุด 30 สิงหาคม 2562)

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง https://www.thaijobsgov.com/jobs/275145
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม