คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบรรจุ 145 อัตรา

2019/08/25     52ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        กรุงเทพมหานคร

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบรรจุ 145 อัตรา


คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 

 

รับสมัครบรรจุ 145 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ป.ผู้ช่วยพยาบาล/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 สิงหาคม 2562

วุฒิ ม.3 – ม.6 จำนวน 36 อัตรา

 1. พนักงานทั่วไป (แม่บ้านหอพักแพทย์) สังกัด งานกิจการนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  2. พนักงานทั่วไป สังกัด งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน 9 อัตรา
  3. พนักงานทั่วไป สังกัด งานผู้ป่วยสัมพันธ์และบริการผู้ป่วย จำนวน 10 อัตรา
  4. พนักงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายโภชนาการ จำนวน 5 อัตรา
  5. พนักงานทั่วไป สังกัด งานบริการผ้า จำนวน 5 อัตรา
  6. พนักงานทั่วไป (ธุรการหอผู้ป่วย) สังกัด ฝ่ายการพยาบาล จำนวน 6 อัตรา

วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 16 อัตรา

 1. ผู้ช่วยพยาบาล สังกัด โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 6 อัตรา
  8. ผู้ช่วยพยาบาล สังกัด ฝ่ายการพยาบาล จำนวน 10 อัตรา

วุฒิ ปวช. จำนวน 10 อัตรา

 1. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัด งานเวชระเบียน จำนวน 10 อัตรา

วุฒิ ปวส. จำนวน 31 อัตรา

 1. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัด งานเวชระเบียน จำนวน 5 อัตรา
  11. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัด ฝ่ายการพยาบาล จำนวน 10 อัตรา
  ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม (ผู้ช่วยเภสัชกร) สังกัด ฝ่ายเภสัชกรรม จำนวน 16 อัตรา

วุฒิป.ตรี จำนวน 46 อัตรา

 1. เภสัชกร สังกัด โรงพยาบาลรามาธิบดี และ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ จำนวน 18 อัตรา
  13. นักวิชาการศึกษา สังกัด งานกิจการนักศึกษา จำนวน 3 อัตรา
  14. นักวิชาการศึกษา สังกัด กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ จำนวน 1 อัตรา
  15. นักวิชาการโภชนาการ สังกัด ฝ่ายโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา
  16. นักสังคมสงเคราะห์ สังกัด งานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
  17. นักเทคนิคการแพทย์ สังกัด ภาควิชาพยาธิวิทยา จำนวน 1 อัตรา
  18. นักรังสีการแพทย์ สังกัด ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า จำนวน 3 อัตรา
  19. นักรังสีการแพทย์ สังกัด ภาควิชาอายุรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  20. วิศวกรโยธา สังกัด ฝ่ายวิศวกรรมบริการ จำนวน 1 อัตรา
  21. วิศวกร สังกัด งานอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
  22. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สังกัด ฝ่ายสารสนเทศ จำนวน 4 อัตรา
  23. นักวิชาการสารสนเทศ สังกัด ฝ่ายสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
  24. พยาบาล สังกัด ฝ่ายการพยาบาล จำนวน 10 อัตรา

วุฒิป.โท จำนวน 2 อัตรา

 1. วิศวกร สังกัด ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จำนวน 1 อัตรา
  26. นักเทคนิคการแพทย์ สังกัด ภาควิชาอายุรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

วุฒิป.เอก จำนวน 4 อัตรา

 1. นักวิจัย สังกัด กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ จำนวน 2 อัตรา
  28. อาจารย์ สังกัด กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงานออนไลน์ได้ที่  https://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career/

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง https://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career/
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม