รับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 อัตรา

2019/08/22     76ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        กรุงเทพมหานคร

รับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม  1 อัตรา


โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 12,000.- บาท


ประกาศโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอก เคมี

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือก
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา
วิชาเอกเคมี 

อัตราจ้างเดือนละ 12,000.- บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี โดยมีหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาลัย อนุมัติการจบหลักสูตรของสถานศึกษา ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) วิชาเอก เคมี
3) เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
4) ไม่เป็นพระภิกษุสามเณร นักพรต นักบวช
5) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ชอยจรัญสนิทวงศ์ 32 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันอังคารที่ 20 สิงหาคม ถึงวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://www.kruwandee.com/news-id41408.html?fbclid=IwAR261-9z90rhtzQhuO6XiZqiPybqOR-f5MvUVgGTzzb40W6lF1DKFxKVEJM
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม