สรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานระดับ 4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (จำนวนหลายอัตรา) รับสมัคร - 9 ส.ค. 2562

2019/08/06     124ครั้ง     ข่าวสมัครสอบรัฐวิสาหกิจ          

สรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานระดับ 4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (จำนวนหลายอัตรา) รับสมัคร - 9 ส.ค. 2562


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานระดับ 4 รับสมัคร - 9 ส.ค. 2562

 

สมัครทางเว็บไซต์ายนอกเพื่อเป็นพนักงานระดับ 4ป ฏิบัติงานประจำฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศปีบัญชี 2562

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ Softwareระดับ 4
1 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองภายในวันที่9 สิงหาคม2562
3 มีความสามารถเขียนโปรแกรมหรือพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น VISUALC# ,JAVA,AngularJS , NodeJS , R , Python , UNIX Shell Script , Hadoop, Environment , Store Procedure ของ RDBMS หรือ M
4 หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. (ถ้ามี) ระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในวันที่ปิดรับสมัคร
5 หากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบ Mobile-Bankingหรือโปรแกรมอื่นๆ จากสถาบันการเงินการธนาคารบริษัทเอกชน ส่วนงานราชการสถาบันอื่นๆ มีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6 หากมีใบรับรองในสายอาชีพคอมพิวเตอร์ เช่น ITPE จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

2.2พนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ Hardwareระดับ 4
1 อายุไม่เกิน35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครือข่ายสื่อสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายโทรคมนาคม วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-อุตสาหกรรม จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ภายในวันที่ 9 สิงหาคม2562
3 หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. (ถ้ามี) ระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในวันที่ปิดรับสมัคร
4 หากมีประสบการณ์ด้านAdmin ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หรือด้านOperate ระบบ ATMหรือด้านการออกแบบระบบเครือข่ายสื่อสาร หรือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ จากบริษัทเอกชนส่วนงานราชการ สถาบันอื่น ๆ มีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5 หากมีใบรับรองในสายอาชีพคอมพิวเตอร์ เช่นCISSP CISA CISM CompTIA ฯลฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6 สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
7 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

สมัตรได้ทาง http://www.irecruitbaac.com/
 

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง https://www.jobthaidd.com/jobs-id32747.html?fbclid=IwAR3DQ0G5c-9NwHasXGSytKRuSya_y1bq0bhy1DLs38nOKseHXF1YhLRRMEE
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม