โรงเรียนบ้านเนินโมก เปิดสอบครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

2019/02/07     236ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        ชลบุรี

โรงเรียนบ้านเนินโมก เปิดสอบครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา


โรงเรียนบ้านเนินโมก เปิดสอบครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา (ต้องมีวุฒิครู)

 ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบ้านเนินโมก ประกาศโรงเรียนบ้านเนินโมก

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท/เดือน (ประกันสังคมร้อยละ 5)

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 2.1 คุณสมบัติทั่วไป

(1) มีสัญชาติไทย

(2) อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

(3) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.

(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 

(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัย ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

(13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดวิชาเอก)

(2) ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กำหนด

(3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองสิทธิที่ออกโดยคุรุสภาหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

(4) เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

3. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่

3.1 ทำหน้าที่ครูผู้สอนนักเรียนในระดับปฐมวัย

3.2 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ โรงเรียนบ้านเนินโมก ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 
ที่มา ::::  http://www.kruwandee.com/news-id39781.html?fbclid=IwAR2YGXDnTSicNi6EIY9huajlZHnqZ3mqWkkZve8FNyrgjDKiBVsKlKlEEmg

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม