รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานระดับ 4 ธกส. ปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้ - 5 ส.ค.62

2019/08/01     139ครั้ง     ข่าวสมัครสอบรัฐวิสาหกิจ          

 รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานระดับ 4 ธกส.  ปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้ - 5 ส.ค.62


ธกส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานระดับ 4 ปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

 

พนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ Software ระดับ 4

 • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ภายในวันที่9 สิงหาคม 2562

 • มีความสามารถเขียนโปรแกรมหรือพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น VISUAL C# , JAVA , AngularJS , NodeJS , R , Python , UNIX Shell Script , Hadoop,Environment , Store Procedure ของ RDBMS หรือ M

 • หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก.ของสำนักงาน ก.พ. (ถ้ามี) ระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในวันที่ปิดรับสมัคร

 • หากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบ Mobile-Bankingหรือโปรแกรมอื่นๆ จากสถาบันการเงินการธนาคาร บริษัทเอกชน ส่วนงานราชการ สถาบันอื่นๆ มีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • หากมีใบรับรองในสายอาชีพคอมพิวเตอร์ เช่น ITPE จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

พนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ Hardware ระดับ 4

 • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครือข่ายสื่อสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายโทรคมนาคม วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-อุตสาหกรรม จากสถาบันการศึกษาที่ก.พ. รับรอง ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562

 • หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก.ของสำนักงาน ก.พ. (ถ้ามี) ระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในวันที่ปิดรับสมัคร

 • หากมีประสบการณ์ด้าน Admin ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หรือด้าน Operateระบบ ATM หรือด้านการออกแบบระบบเครือข่ายสื่อสาร หรือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศจากบริษัทเอกชน ส่วนงานราชการ สถาบันอื่น ๆ มีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • หากมีใบรับรองในสายอาชีพคอมพิวเตอร์ เช่น CISSP CISA CISM CompTIA ฯลฯจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

ธนาคารจะพิจารณาข้อมูลผู้สมัครจากการฝากประวัติไว้กับธนาคารผ่านช่องทางhttp://www.irecruitbaac.com ผู้ที่เคยฝากข้อมูลประวัติแล้วจะต้องเปลี่ยนแปลงหัวข้อ “สายงานที่สนใจ”เป็น พนักงานคอมพิวเตอร์ด้าน Software ระดับ 4 หรือ พนักงานคอมพิวเตอร์ด้าน Hardware ระดับ 4ตำแหน่งเดียวเท่านั้น ส่วนผู้ที่ฝากประวัติใหม่ในหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” ให้เลือก พนักงานคอมพิวเตอร์ด้านSoftware ระดับ 4 หรือ พนักงานคอมพิวเตอร์ด้าน Hardware ระดับ 4 ตำแหน่งเดียวเท่านั้น โดยธนาคารจะถือว่าเป็นความประสงค์ที่จะสอบคัดเลือกในตำแหน่งนั้น และจะพิจารณาข้อมูลผู้สมัครถึงวันที่1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เท่านั้น

 

สมัครได้ทาง http://www.irecruitbaac.com/Login.htm?mode=index

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://www.thaijobsgov.com/jobs/273205
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม