เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 4 อัตรา บัดนี้ - 14 สิงหาคม 2562

2019/08/01     131ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ          

 เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 4 อัตรา  บัดนี้ - 14 สิงหาคม 2562


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาการเด็กเล็ก   ( บัดนี้ - 14 สิงหาคม 2562 )

 

รายละเอียด

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ 
ชื่อตำแหน่ง : นักพัฒนาการเด็กเล็ก
อัตราเงินเดือน : 37,680 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
๒. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กเล็ก โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ ดังนี้ 
๒.๑ สำหรับวุฒิปริญญาตรีไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี 
๒.๒ สำหรับปริญญาโทไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี 
๒.๓ สำหรับปริญญาเอกไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี 
๓. มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่แสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่ปฏิบัติ จำนวน ๒ เรื่อง 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (๑) จัดการดำเนินงานในศูนย์เด็กเล็กฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามระเบียบข้อบังคับนโยบายแผนงาน และวัตถุประสงค์ของศูนย์เด็กเล็ก 
(๒) วางแผนและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาการตามช่วงวัย ประเมินและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็กฯ จัดทำแผนนโยบาย การวัดและประเมินผล 
(๓) นิเทศ ส่งเสริมสนับสนุน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูพี่เลี้ยงและผู้ดูแลเด็ก 
(๔) ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญในการปฏิบัติงาน ผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน ข้อเสนอวิสัยทัศน์ในตำแหน่งที่สมัคร และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อตำแหน่ง 
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสัมภาษณ์

ตามเอกสาร ทักษะ

ตามเอกสาร สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ๑. ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่ได้สูงสุดเป็นลำดับแรก ในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ที่มีเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://www.jobthaiweb.com/showgov_ID.php?govID=27435
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม