เปิดสอบบรรจุรับราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (ด้านสิ่งแวดล้อม)  1 อัตรา บัดนี้ - 6 สิงหาคม 2562

2019/07/30     148ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ          

 เปิดสอบบรรจุรับราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (ด้านสิ่งแวดล้อม)  1 อัตรา  บัดนี้ - 6 สิงหาคม 2562


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (ด้านสิ่งแวดล้อม)   ( บัดนี้ - 6 สิงหาคม 2562 )

 

 

รายละเอียด

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านสิ่งแวดล้อม)
อัตราเงินเดือน : 15,000ตามเอกสาร16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ สำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ตรวจสอบแผนผัง แผนปฏิบัติการ โครงสร้าง รายการคำนวณ รูปแบบทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในงานที่รับผิดชอบให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย หลักวิชาการและมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
(2) ศึกษา สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล วิจัย ประเมินผล และการดำเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบ ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ออกแบบ แก้ไขปรับปรุง และกำหนดรูปแบบรายการ 
(3) ศึกษา สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล วิจัย ประเมินผล และการดำเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบ ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดและปรับปรุง นโยบาย แผน มาตรฐาน มาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(4) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น จัดทำสถิติ รายงาน หรือฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สนับสนุนภารกิจของส่วนราชการ และประโยชน์ในการพิจารณากำหนดและปรับปรุง นโยบาย แผน มาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข และกฎหมายที่เกี่ยวกับงานวิชาการสิ่งแวดล้อม 
(5) จัดทำเอกสารคู่มือวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เผยแพร่ผลงานวิชาการ ติดตามและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการและมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(6) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอความเห็น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และวินิจฉัยข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม 
(7) ร่วมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีเกี่ยวกับงานวิศวกรรมและการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยประยุกต์เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
(8) สำรวจ ออกแบบ พัฒนา บูรณะซ่อมแซม บำรุงรักษา และการคำนวณในงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นไปตามหลักวิชา 
2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
3. ด้านการประสานงาน 
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. ด้านการบริการ 
(1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบ การพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ซึ่งประกอบด้วยขอบเขตของเนื้อหา ดังนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม 
2. ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณ และออกแบบด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
3. ความรู้เกี่ยวกับความรู้ด้านการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
4. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสะอาด 
5. ความรู้รอบตัวด้านสิ่งแวดล้อม
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://www.jobthaiweb.com/showgov_ID.php?govID=27356
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม