เปิดสอบบรรจุรับราชการ กรมสรรพากร ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (คนพิการ)  4 ตำแหน่ง  บัดนี้ - 14 สิงหาคม 2562

2019/07/30     110ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ           กรุงเทพมหานคร

เปิดสอบบรรจุรับราชการ กรมสรรพากร ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (คนพิการ)  4 ตำแหน่ง  บัดนี้ - 14 สิงหาคม 2562


กรมสรรพากร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (คนพิการ)   ( บัดนี้ - 14 สิงหาคม 2562 )

 

รายละเอียด

กรมสรรพากร
90 อาคารกรมสรรพากร ถนนพหลโยธิน ซอย 7 กรุงเทพฯ 10400
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ 
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานภาษีสรรพากร (คนพิการ)
อัตราเงินเดือน : 11,280 ตามเอกสาร 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ตามเอกสาร ปวช.
ตามเอกสาร ปวท.
ตามเอกสาร ปวส.
ตามเอกสาร อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร พิมพ์หนังสือราชการ บันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน งานธุรการและงานสารบรรณ 
และปฏิบัติงานด้านอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ

ตามเอกสาร ทักษะ

ตามเอกสาร สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน (การสอบสัมภาษณ์) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://www.jobthaiweb.com/showgov_ID.php?govID=27423
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม