เปิดสอบบรรจุรับราชการ กรมศุลกากร ตำแหน่งนายช่างศิลป์ 1 ตำแหน่ง  ( 1 สิงหาคม - 8 สิงหาคม 2562 )

2019/07/30     83ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ          

เปิดสอบบรรจุรับราชการ กรมศุลกากร  ตำแหน่งนายช่างศิลป์ 1 ตำแหน่ง  ( 1 สิงหาคม - 8 สิงหาคม 2562 )


กรมศุลกากร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนายช่างศิลป์   ( 1 สิงหาคม - 8 สิงหาคม 2562 )

 

รายละเอียด

กรมศุลกากร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : นายช่างศิลป์
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ตามเอกสาร ปวส.
ตามเอกสาร อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ออกแบบงานศิลป์ บอร์ด ป้ายประกาศ ป้ายโฆษณา ฉาก เวทีของหน่วยงาน ผังสถานที่ สื่อสิ่งพิมพ์ นิทรรศการ เพื่อประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ สวยงาม และสื่อความได้อย่างดี 
2. ใช้และควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่าง ๆ เช่น 
กล้องถ่ายภาพวิดีโอ กล้องถ่ายภาพนิ่ง เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ และเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อประกอบการประชุมสัมมนา หรือฝึกอบรมต่างๆ 
3. ดูแล จัดเก็บ บำรุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์ 
ในการทำงานให้เป็นระบบ เพื่อให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ

ตามเอกสาร ทักษะ

ตามเอกสาร สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : เกณฑ์การตัดสิน การประเมินฯ ครั้งที่ 1 เป็นการทดสอบข้อเขียนหรือการสอบปฏิบัติ ในทุกตำแหน่ง ซึ่งผู้สอบได้คะแนนในการประเมินฯ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 การประเมินฯ ครั้งที่ 2 เป็นการสอบสัมภาษณ์ ในทุกตำแหน่ง ผู้ผ่านการเลือกสรรต้องได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และคะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) รวมกันมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562

สมัครได้ทาง http://job.customs.go.th/Main/FrmAnnounceListByYear.aspx

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง http://job.customs.go.th/Main/FrmAnnounceListByYear.aspx
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม