รับสมัครนักวิจัย ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม คณะเศรษฐศาสตร์ มช. 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 15 สิงหาคม 2562

2019/07/28     162ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ           เชียงใหม่

รับสมัครนักวิจัย ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม คณะเศรษฐศาสตร์ มช.   1 อัตรา  ตั้งแต่บัดนี้ – 15 สิงหาคม 2562


ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม คณะเศรษฐศาสตร์ มช.

รับสมัครนักวิจัย 1 อัตรา

 

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

มีความต้องการบุคลากรที่มีความสนใจทำวิจัยในด้านสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน 1 อัตรา
 

คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท ทางด้านเศรษฐศาสตร์ สถิติ คณิตศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- อายุไม่เกิน 32 ปี บริบูรณ์
- มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย เช่น SPSS, STATA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้
- มีประสบการณ์ทำงานวิจัยมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หลักฐานประกอบการสมัคร

 

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) อย่างละ 1 ฉบับ
4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ จำนวน 1 รูป
ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับทุกฉบับ

 

วิธีการสมัคร
ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและส่งใบสมัครได้ที่
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือทาง E-mail: packwilawan@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ – 15 สิงหาคม 2562

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://www.jobnorththailand.com/postdetail.php?post_id=1&QuestionID=5825
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม