รับสมัครเภสัชกร งานขึ้นทะเบียนตำรับยา สำนักงาน อย. จำนวน 2 อัตรา (ลูกจ้างเหมา)

2019/07/27     186ครั้ง                นนทบุรี

รับสมัครเภสัชกร งานขึ้นทะเบียนตำรับยา สำนักงาน อย. จำนวน 2 อัตรา (ลูกจ้างเหมา)


สำนักงาน อย. รับสมัครเภสัชกร งานขึ้นทะเบียนตำรับยา จำนวน 2 อัตรา (ลูกจ้างเหมา)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต (5 ปี) หรือ Pharm D (6 ปี) (ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพ)
 2. มีความถนัดในงานวิชาการ
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มุ่งประโยชน์ส่วนรวม
 4. สำหรับเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (มีใบ สด. 43 รับรอง)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ประเมินเอกสารคำขอขึ้นทะเบียนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยาแบบอิเล็กทรอนิกส์
 2. จัดทำรายงานผลการประเมินทะเบียนตำรับยา (Assessment report)
 3. ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญฯ ในแต่ละด้านเพื่อประเมินคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยา
 4. ให้คำปรึกษาแนะนำที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ผู้ประกอบการผ่านระบบ Consultation E-Service

อัตราค่าจ้าง 30,000 บาท

วันที่รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 16 สิงหาคม 2562

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
 2. สำเนาประกาศนียบัตรและสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) อย่างละ 1 ฉบับ
 3. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 1 รูป
 4. 4. หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล สำเนาทะเบียนสมรส เป็นต้น
 5. ใบรับรองการผ่านงาน กรณีมีประสบการณ์
 6. ประวัติส่วนบุคคล (curriculum vitae)

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาคาร 6 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี (ตามวันและเวลาราชการ) หรือส่งเอกสารการสมัครผ่านระบบ Consultation E-Service

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง https://www.thaijobsgov.com/jobs/272779
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม