รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

2019/07/25     65ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ          

รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ 450 อัตรา สมัคร 

 

การรับสมัครสอบบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ

ประกาศ กองบัญชาการศึกษา เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2562 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) จำนวน 350 อัตรา    


คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
1) ต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด
2) เป็นบุคคลภายนอก เพศชายหรือเพศหญิง
3) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (นับวันชนวันถึงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 )โดยต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 21 สิงหาคมพ.ศ. 2527 ถึงวันที่ 21 สิงหาคมพ.ศ.2544
4) กรณีเพศชาย ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เชนติเมตรส่วนเพศหญิงร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 เชนติเมตร
5) มีคุณสมบัติทั่วปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามผนวก ก. และ ผนวก ข.ท้ายประกาศนี้
6) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบเท่าโดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562)
7) วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันดังกล่าว ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.)หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว
 

ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2562 (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน 100 อัตรา 

- สายสอบที่ 1 วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี และเคมีประยุกต์ เท่านั้น จำนวน 66 อัตรา เรียกว่า สายเคมี ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ พฐ.2
- สายสอบที่ 2 วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ และสาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น จำนวน 34 อัตรา เรียกว่า สายฟิสิกส์ใช้อักษรย่อสายสอบ คือ พฐ.3

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
1) ต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด
2) เป็นบุคคลภายนอก เพศชายหรือเพศหญิง
3) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (นับวันชนวันถึงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562)โดยต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2527 ถึงวันที่ 21 สิงหาคมพ.ศ.2544
4) กรณีเพศชาย ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เชนติเมตรส่วนเพศหญิงร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 เชนติเมตร
5) มีคุณสมบัติทั่วปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามผนวก ก. และ ผนวก ข.ท้ายประกาศนี้
6) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัวิชาชีพ(ปวช.)หรือเทียบเท่าโดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรจากสถานศึกษานั้น ๆ ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562)
7) วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันดังกล่าว ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการข้ราชการตำรวจ (ก.ตร.)หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว

รับสมัคร (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. - 20 ส.ค. 62)

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และใบสมัคร (ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย. 62 เป็นต้นไป)

สมัครได้ที่เว็ปไซต์ http://www.policeadmission.org/Main/FrmPolIndex.aspx
 

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง

http://www.policeadmission.org/Main/FrmPolIndex.aspx

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม