รับสมัครลูกจ้างโครงการ สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 2 ตำแหน่ง ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562

2019/07/23     61ครั้ง                นนทบุรี

รับสมัครลูกจ้างโครงการ สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  2 ตำแหน่ง ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562


กลุ่มกำหนดมาตรฐาน สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

 

ต้องการรับสมัครลูกจ้างโครงการ
ตำแหน่ง นักวิชาการวิทยาศาสตร์ 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- รวบรวมข้อมูลวิชาการด้านความปลอดภัยของอาหาร/วัตถุเจือปนอาหาร และกฎระเบียบมาตรฐานด้านอาหารของสากล และประเทศต่างๆ
- วิเคราะห์และประเมินความปลอดภัยของอาหาร/วัตถุเจือปนอาหาร
- จัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาสำหรับเสนอผู้เชี่ยวชาญหรือคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำหนังสือตอบข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายอาหาร
คุณสมบัติ
1. อายุตั้งแต่ 20 ปี
2. สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร พิษวิทยาทางอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ ชีวเคมี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะในการสืบค้นข้อมูล สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานได้ เช่น Word, Excel, Power Point
4. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทนสูง สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
5. สามารถทำงานล่วงเวลา เสาร์-อาทิตย์ หรือต่างจังหวัดได้
เอกสารประกอบการรับสมัคร
1. ประวัติส่วนตัว (Resume)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบรายงานผลการเรียน (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
การยื่นเอกสารสมัครงาน
1. ยื่นเอกสารสมัครงานด้วยตนเอง ที่กลุ่มกำหนดมาตรฐาน สำนักอาหาร ห้อง 324 อาคาร 3 ชั้น 3 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 0-2590-7179
2. ยื่นเอกสารสมัครงานทาง e-mail: p2food@fda.moph.go.th
*******************ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562***************************


 

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง https://www.job-108.com/jobs-id11881.html
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม