รับสมัครธุรการโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ

2019/07/21     217ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ          

รับสมัครธุรการโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ


โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ รับสมัครธุรการโรงเรียน วุฒิปวช.ขึ้นไป (ป.ตรีสมัครได้) เงินเดือน 9,000.-บาท


 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา

2. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงาน
 2.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ รวมทั้งระบบ E-Office
 2.2 งานพัสดุจัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 2.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูลการจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
 2.4 งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่น การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ
 2.5 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
คุณวุฒิ: วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป (สาหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถสมัครได้แต่ต้องได้รับค่าตอบแทนในอัตราจ้างเดือนละ 9,000 บาท)

4. อัตราค่าจ้าง
ค่าจ้างในอัตราเดือนละ 9,000.-บาท

5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ระหว่างวันที่ 22–26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น.–16.30 น. 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://www.kruwandee.com

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม