รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 สิงหาคม 2562

2019/07/21     118ครั้ง               

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 สิงหาคม 2562


วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 6 อัตรา

 
 

1.ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ระดับปฏิบัติการ) จำนวน 3 อัตราเงินเดือน  20,250 บาท
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

2.นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระดับปฏิบัติการ) จำนวน 1 อัตราเงินเดือน  20,250 บาท
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (ระดับปฏิบัติการ) จำนวน 1 อัตราเงินเดือน  20,250 บาท
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการจัดการทั่วไป การบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับปฏิบัติการ) จำนวน 1 อัตราเงินเดือน  20,250 บาท
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการบัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.citu.tu.ac.th และสมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัย หรือส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. (ยกเว้นเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ที่งานบริหารบุคคล วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) อาคารอเนกประสงค์ 3
2. สมัครทางปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30 สิงหาคม 2562 (นับวันประทับตราไปรษณีย์) โดยส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครมาที่วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 3
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
3. สมัครทาง E-mail ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30 สิงหาคม 2562 โดยส่งเอกสารหลักฐาน ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์มาที่งานบริหารบุคคล E-mail : personal.itu@gmail.com ระบุในช่อง Subject : ตำแหนงที่ต้องการสมัคร_ชื่อ-นามสกุล (เช่น นักวิชาการศึกษา_นายนวัตกรรม ธรรมศาสตร์) พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน โดยส่งไฟล์ทั้งหมด จำนวน 1 ไฟล์เท่านั้น ในรูปแบบ "PDF" ขนาดไม่เกิน 20 MB

 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://www.jobthaidd.com
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม