เปิดรับสมัครสอบ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 18 ก.ค. -15 ส.ค. 2562

2019/07/19     452ครั้ง               

เปิดรับสมัครสอบ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ   18 ก.ค. -15 ส.ค. 2562


สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ 

 

ตำแหน่ง: ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านฯ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: –
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ก.ค. – 15 ส.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 

 

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะทำงานกำกับดูแลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน

ด้วยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านตามโครงการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบและรับรองงบการเงินให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ จึงออกประเกาศ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

 

  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวท. อนุปริญญา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น และต้องผ่านการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือมีประสบการณ์ในการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านมาไม่น้อยกว่า 3 ปี (โดยมีประธาน/รองประธานกองทุนหมู่บ้านฯ เป็นผู้รับรอง)

  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

  • มีสัญชาติไทย

  • ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

  • ไม่เคยต้องจำคุกในคดีที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเห็นว่านำมาซึ่งควาเมสื่อมเสียเกียรีติศักดิ์แห่งความเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน

  • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

  • ไม่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและรับรองบัญชีที่อยู่ระหว่างถูกสั่งพัก หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต

 

วิธีการสมัครงาน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. – 15 ส.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง http://villagefund.thaijobjob.com
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม