สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ กองทัพเรือ 44 อัตรา (ชาย/หญิง) ตั้งแต่วันที่ 18 - 30 กรกฎาคม 2562

2019/07/18     111ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.       

สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ กองทัพเรือ 44 อัตรา (ชาย/หญิง) ตั้งแต่วันที่ 18 - 30 กรกฎาคม 2562


กองทัพเรือ เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 44 อัตรา (ชาย/หญิง)

 

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทั้งเพศชายและเพศหญิงเข้าเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2562 ในระดับปริญญาตรี และระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 44 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
1.1 ภาษาจีน (รับเฉพาะเพศหญิง) จํานวน 1 อัตรา
1.2 การบัญชี จํานวน 3 อัตรา
1.3 นิติศาสตร์ จํานวน 3 อัตรา
1.4 วิศวกรรมเครื่องกล (รับเฉพาะเพศชาย) จํานวน 2 อัตรา
1.5 วิศวกรรมเครื่องกล (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกโดยสภาวิศวกร) จํานวน 1 อัตรา
1.6 วิศวกรรมโยธา (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกโดยสภาวิศวกร) (รับเฉพาะเพศชาย) จํานวน 1 อัตรา
1.7 การวัดผลการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
1.8 คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.9 ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
1.10 เคมี (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา

 

2. บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
2.1 ปวช. (รับเฉพาะเพศชาย) จํานวน 20 อัตรา
2.2 ปวช. จํานวน 7 อัตรา
2.3 มัธยมศึกษาตอนปลาย (รับเฉพาะเพศหญิง จํานวน 1 อัตรา
2.4 มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
1. มีคุณวุฒิสาขาวิชาตรงตามที่ประกาศรับสมัคร หากสาขาที่ระบุประกาศนียบัตร,ปริญญาบัตรหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ไม่ตรงตามสาขาที่ระบุ จะต้องมีสาขาตรงตามการเทียบคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๔๑ ลง ๓๐ ก.ย.๕๓ ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๒๑ ลง ๑๘ ส.ค.๕๔ ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๔ ลง ๑๐ ก.ย.๕๕ ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๑ ลง ๑๓ ส.ค.๕๖ และที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๒๙๑ ลง ๙ ก.ค.๕๘ หรือทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th หรือมีหนังสือรับรองจากสำนักงาน ก.พ. ว่าสาขาที่สำเร็จการศึกษามาเป็นสาขาเดียวกับที่กำหนดไว้ โดยให้นำหลักฐานมาแสดงในวันที่รับสมัคร หากคุณวุฒิสาขาวิชาไม่ตรงและ ไม่มีหนังสือรับรอง จาก ก.พ. จะต้องถูกตัดสิทธิการสอบหรือตัดสิทธิการบรรจุเข้ารับราชการ
2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องสำเร็จการศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
3. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ สำหรับบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
4. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ สำหรับบรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
5. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร เพศชายต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 76/79 ซม. เพศหญิงต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.
6. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ (ผนวก ก) หรือไม่เป็นบุคคลพวกที่ ๒, ๓ และ ๔ ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗

การรับสมัครสอบ
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 18 - 30 กรกฎาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ : กองทับเรือ


ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สอบแข่งขันได้จะ บรรจุเป็นข้าราชการ

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://rtnrecruitment.thaijobjob.com/
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม