โรงเรียนวัดดอนชัย รับสมัครครูอัตราจ้าง

2019/02/03     539ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ           เชียงใหม่

โรงเรียนวัดดอนชัย รับสมัครครูอัตราจ้าง


โรงเรียนวัดดอนชัย รับสมัครครูอัตราจ้าง สมัคร 29 ม.ค. - 4 ก.พ. 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประกาศโรงเรียนวัดดอนชัย

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวจ้างจากงบเงินรายได้สถานศึกษา ด้วย โรงเรียนวัดดอนชัยหมู่ที่ 6 ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง

ครูอัตราจ้าง ด้วยเงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา

อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ 3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29 / 2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นครูผู้สอน ครูผู้สอน(วุฒิปริญญาตรี) วิชาเอกประถมศึกษา หรือ คณิตศาสตร์ หรือ สังคมศึกษา หรือ พลศึกษา หรือ ดนตรี หรือ หรือนาฏศิลป์ หรือแนะแนว หรือเกษตร หรือ ภาษาไทย หรือ วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 

2. คุณสมบัติของผู้สมัครและค่าตอบแทน

2.1 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรอง ค่าตอบแทน 7,000 บาท/ เดือน     คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร        

1. มีสัญชาติไทย        

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี        

3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย        

4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 

5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน พรรคการเมือง        

6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ        

7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก ยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดดอนชัยตำบลแม่ทา อำเภอ แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคมถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. (โทร.062 8597973) และ ( 082-482-7340 )

4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร     

4.1 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงาน ผลการศึกษา(Transcript) พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ  

 4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ    

4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ    

4.4 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562เวลา 16.30น.(โทร.062 8597973)

6. กำหนดการสอบคัดเลือก วันที่ 5กุมภาพันธ์ 2562เวลา 08.30น.- 12.00น. (สอบสัมภาษณ์) ที่ โรงเรียนวัดดอนชัย

7. ประกาศผลการคัดเลือก โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในวันที่5 กุมภาพันธ์ 2562เวลา 16.30 น. ณ โรงเรียนวัดดอนชัย(โทร.062 8597973)

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง

http://www.kruwandee.com/news-id39746.html

 

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม