รับสมัครบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

2019/07/15     140ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        นนทบุรี

 รับสมัครบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข


สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์

 

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์

ด้วยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะดำเนินรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. กษณะงาน
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงมากในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนมากในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล การสรรหาบุคคลากร การบรรจุแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้ค่าตอบแทน การยกเลิกการจ้าง การพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมและสัมมนา การลา สวัสดิการ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลของพนักงาน ตลอดจนคิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนางาน สอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา และให้คำปรึกษาหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล และเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
๒.๑ จัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ แผนอัตรากำลังของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข แผนงบบุคลากรของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
๒.๒ ศึกษาวิเคราะห์ วางแผนและนำเสนอหลักเกณฑ์ กลไก ระบบ กระบวนการ และ/หรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ ด้านการบริหารงานบุคคล
๒.๓ ควบคุม ดูแล กำกับ ดำเนินการงานบริหารบุคคลตั้งแต่กระบวนการรับผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่เข้าปฏิบัติงานจนถึงออกจากงาน ได้แก่ การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การบริหารและประเมินผลงาน การให้ค่าตอบแทน และการยกเลิกการจ้าง และการจัดหาหลักสูตร กระบวนการ หรือการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
๒.๔ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อขึ้นเงินเดือนผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทน
๒.๕ จัดประชุมและสรุปรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล พร้อมทั้งรายงานประเมินผลการดำเนินงานกองทุนเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข (ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล)
๒.๖ วิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จและเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพงานหรือแก้ไขปัญหางานบริหารทรัพยากรบุคคล
๒.๗ พัฒนาระบบหรือจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
๒.๘ วางแผน กำกับ ดูแล และให้คำปรึกษาแนะนำ เรื่องการปฏิบัติงานบุคคลแก่บุคลากรในสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
(๑) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปีบริบูรณ์
(๒) ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหารทั่วไป หรือคุณวุฒิอื่นที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(๒) มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลหรืองานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๕ ปี
(๓) มีความเป็นผู้นำ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และสามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
๔. เอกสารประกอบการสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาปริญญาบัตรและ/หรือสำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรอง
สำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด
(๕) ใบสมัครพร้อมประวัติย่อ (Curriculum Vitae : CV) จำนวน ๑ ชุด
(๖) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี), ใบผ่านการเกณฑ์ทหารฯ (สำหรับเพศชาย)
(๗) ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน ๖ เดือน (สถานพยาบาลของรัฐตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ)
(๘) หนังสือรับรองประสบการณ์ (ถ้ามี)
๕. การคัดเลือก
๕.๑ เงื่อนไขการคัดเลือก
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศฉบับนี้ และผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร และรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนและตามความจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่า เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น
๕.๒ วิธีการคัดเลือก
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์ และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะที่มีคุณสมบัติและอัตราเงินเดือนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกพิจารณาเห็นสมควรเท่านั้น และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ให้เป็นที่สุด
๖. การขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
๖.๑ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยทรัพยากรมนุษย์ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
๖.๒ การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกมีระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี
๖.๓ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิในการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันก็ต่อเมื่อสถาบันฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติและอัตราเงินเดือนที่เหมาะสม
๖.๔ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิในการบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีไว้ก็ต่อเมื่อมีอัตรากำลังที่ว่างหรือตามความต้องการของสถาบัน
๗. การรับสมัคร
ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hsri.or.th และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ๘๘/๓๙ ถนนติวานนท์ ๑๔ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร. ๐๒-๘๓๒-๙๒๖๕ หรือ Email: sutapat@hsri.or.th
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

ใบสมัคร 


 

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง

https://www.job-108.com/j

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม