รับสมัครพนักงานราชการ ครูพี่เลี้ยง ยโสธร เขต 1 (ไม่เอาวุฒิครู)

2019/07/12     233ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ           ยโสธร

รับสมัครพนักงานราชการ  ครูพี่เลี้ยง ยโสธร เขต 1 (ไม่เอาวุฒิครู)


ยโสธร เขต 1 เปิดรับพนักงานราชการ ครูพี่เลี้ยง (ไม่เอาวุฒิครู)

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

พนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ
ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง 
อัตราว่าง 2 อัตรา

ค่าตอบแทน
1) ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 10,430 บาท/เดือน
2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 11,280 บาท/เดือน
3) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง(ป.กศ.สูง)และอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการ 13,010 บาท/เดือน
4) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 13,800 บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตวิชาชีพ (ปวช.)หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง(ป.กศ.ส)และอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานและเอกสารประกอบด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ระหว่างวันที่ 18-26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://www.kruwandee.com

 

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม