รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ สำนักงาน ก.พ.

2019/07/10     76ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ผ่าน ก.พ.       

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ  สำนักงาน ก.พ.


"สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน"
 

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวส.
- อนุปริญญา
รายละเอียดวุฒิ : 1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือ
2. อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

วันที่เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562

สมัครทางเว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com/

 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://personnel-ocsc.job.thai.com/

 

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม