ประกาศ เทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 160 อัตรา

2019/07/07     115ครั้ง                เชียงใหม่

ประกาศ เทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 160 อัตรา


เทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 160 อัตรา

ขอบคุณข้อมูลจาก เทศบาลนครเชียงใหม่

ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลนครเชียงใหม่

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
จำนวน 160 อัตรา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำปว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6
3) มียานพาหนะประเภทรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง และมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์พร้อมหมวกนิรภัย
4) มีโทรศัพท์มือถือที่สามารถบันทึกภาพถ่ายได้ พร้อมสายชาร์จหัว USB เพื่อใช้โอนถ่ายข้อมูลรูปภาพลงในเครื่องคอมพิวเตอร์

ระยะเวลาการจ้าง และค่าตอบแทน
ระยะเวลาการจ้าง
  เดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2562 เป็นเวลา 4 เดือน

ค่าตอบแทน
  ค่าตอบแทนวันละ 345.- บาท (สามร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่ 8-19 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ชั้น 1 สำนักการคลัง เทศบาลนครเชียงใหม่

ประกาศรับสมัคร

 
ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://www.kruwandee.com
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม