ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรับสมัคร :ให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทส

2019/07/03     155ครั้ง                กรุงเทพมหานคร

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรับสมัคร :ให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทส


ประกาศรับสมัคร : iับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทส ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ          
ชื่อตำแหน่ง : รับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ
อัตราเงินเดือน : - บาท
ประเภท :  
จำนวนตำแหน่งว่าง : - ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ด้วยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

สามารถ Downlond ใบสมัคร และดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.pccms.ac.th 

ติดต่อสอบถามข้อมูล โทร.02-576-6662
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ทุนเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 4 รายการดังนี้ 
1.ทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์นักวิจัยและอาจารยืสาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 ทุน 
2.ทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านภัยภิบัติ/ฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 4 ทุน 
3.ทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อพัฒนาอาจารย์พยาบาล จำนวน 10 ทุน 
4.ทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อพัฒนาอาจารย์สัตวแพทย์ทางคลินิก จำนวน 4 ทุน 

ทุนละ 2,500,000 บาท/ทุน/ปี
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -
ทักษะ/สมรรถนะ : ลักษณะการให้ทุน 
1.เป็นการศึกษาในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ 
2.เป็นการศึกษาในสาขาวิชาตามที่วิทยาลัยกำหนด 
3.เป็นหลักสูตรปริญญาเอก ในสถาบันการศึกษาที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนฯ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
4.ผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ทดสอบไว้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครมาแสดง ณ วันที่สมัคร ตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่วิทยาลัยกำหนด จากการทดสอบภาษาอังกฤษรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้ 
- TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน 
- TOEFL (Paper) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน 
- IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน
   
   
เงื่อนไข : -
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง http://www.pccms.ac.th/
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม