กรมการศาสนา รับสมัคร นักประชาสัมพันธ์ อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

2019/06/14     226ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        กรุงเทพมหานคร

กรมการศาสนา รับสมัคร นักประชาสัมพันธ์ อัตราเงินเดือน :	18,000 บาท


ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.เขียนข่าว และส่งข่าวให้สื่อมวลชนต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสารต่างๆ ฯลฯ 
2.ผลิตสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี เพื่อการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของกรมการศาสนา 
3.บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ ของกรมการศาสนา 
4.สนับสนุนการจัดงานต่างๆ เช่น งานเหตุการณ์พิเศษ (Special events) งานนิทรรศการ งานฉลองครบรอบปี งานแสดงพิเศษต่างๆ งานเลี้ยงและแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน 
5.มีหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในการประชุม สัมมนา และงานต่างๆ ของสำนักเลขานุการกรม 
6. มีหน้าที่ร่วมจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ ตามวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมการศาสนา 
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
   
   
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ภาคความรู้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ 2.ความรู้เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ปัจจุบันของไทย 3.ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 
วิธีการประเมิน : ข้อเขียนและสัมพันธ์

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน 40 คะแนนและสอบสัมภาษณ์ 60 คะแนน
   
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

http://www.dra.go.th

 

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม