สพม.36 เปิดสอบพนักงานราชการครู 3 อัตรา สมัคร 13 - 17 พฤษภาคม 2562

2019/04/29     336ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        เชียงราย

สพม.36 เปิดสอบพนักงานราชการครู 3 อัตรา สมัคร 13 - 17 พฤษภาคม 2562


สพม.36 เปิดสอบพนักงานราชการครู 3 อัตรา สมัคร 13 - 17 พฤษภาคม 2562


ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
1.1 กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
1.2 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(4) จัดทำแผนการสอนและแผนการจัดประสบการณ์ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ
(5) จัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอนและดำเนินการจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียน
(6) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนา
(7) ให้คำแนะนำและแนะแนวการศึกษาและอาชีพผู้เรียน
(8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา

1.3 อัตราว่าง จำนวน 3 อัตรา ดังนี้
1.3.1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
วิชาเอก/กลุ่มสาระ อุตสาหกรรมศิลป์

1.3.2 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม จำนวน 1 อัตรา
วิชาเอก/กลุ่มสาระ ฟิสิกส์

1.3.3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จำนวน 1 อัตรา
วิชาเอก/กลุ่มสาระ คอมพิวเตอร์

1.4 ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
1.5 ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

2.คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(2) มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองและตรงตามวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร
(3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนของคุรุสภา

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จำนวน 200 บาท ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เมื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกและชำระค่าธรรมเนียมแล้ว จะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อมูลการติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง

https://www.kruwandee.com/news-id40527.html?fbclid=IwAR2EO9-vQXyDTQ2YzuRkn5i5pb9UyFBHHusuRdO81SUQs4CLO37wwuhiKSQ

 

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม