โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รับสมัครครูอัตราจ้าง

2019/04/14     379ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        นครศรีธรรมราช

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รับสมัครครูอัตราจ้าง


โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 23,000.- บาท สมัคร 1-30 เมษายน 2562

ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่เป็นครูผู้สอน
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน 
ในโครงการ The English Program

ด้วยโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน ในโครงการ The English Program เป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา โดยจัดจ้างด้วยเงินรายได้สถานศึกษา (โครงการ The English Program) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ชื่อตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนวิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน จำนวน 1 อัตรา
สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เต็มเวลาเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนโครงการ The English Program  อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,000 บาท ระยะเวลาจ้าง ๑ ปี และต้องผ่านเกณฑ์ประเมินทุก ๓ เดือน

1.1 คุณสมบัติและงานในหน้าที่ของผู้สมัคร
ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอนเต็มเวลา
    1.1.1 วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หรือวิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโท ที่เกี่ยวข้องกับวิชาสังคมศึกษาฯ 
    1.1.2 สัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันทำสัญญา
    1.1.3 สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอนได้
    1.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และไม่เป็นโรคตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 (โรคเรื้อนในระยะติดต่อ วัณโรคระติดต่อ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ โรคเสพติดและพิษสุราเรื้อรัง) 
    1.1.5 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
    1.1.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    1.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
    1.1.8 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
    1.1.9 เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ อุทิศเวลาให้แก่ราชการ
    1.1.10 มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์ สุจริต มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

1.2  เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบพร้อมใบสมัคร
    1.2.1 สำเนาปริญญาบัตรหรือใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ
    1.2.2 ผลการสอบ TOEFL หรือ TOEIC หรือ IELTS (ถ้ามี)
    1.2.3 หนังสือหลักฐานแสดงความรู้ ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
    1.2.4 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
    1.2.5 หนังสือ/จดหมายรับรองการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
    1.2.6 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
    1.2.7 ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 30 วัน)

2.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    2.1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ
    2.2 ผู้สมัครขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานกลุ่มบริหารบุคคล อาคาร 1 (ตึกอึ่งค่ายท่าย) ห้อง 122 โทร 0840596914
    2.3 ผู้สมัครต้องสมัครด้วยตนเอง และลงลายมือชื่อใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร


ข้อมูลการติดต่อ
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ที่อยู่ 660 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 ผู้ดูแลระบบ : com.kn@kanlayanee.ac.th
 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://www.kruwandee.com/news-id40381.html?fbclid=IwAR2cw7fkZAOHcuJQMkyROmeeJPNmuYvk55v1vbRQIWFODFbReRwcL8nDbOA

 

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม