ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบ ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท

2019/03/23     460ครั้ง     ข่าวสมัครสอบรัฐวิสาหกิจ    ไม่ผ่าน ก.พ.        กรุงเทพมหานคร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบ ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท


“ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)“


ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (ธนาคารอาคารสงเคราะห์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 มี.ค. – 3 เม.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก

ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้จึงประกาศรับสมัครบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นักพัฒนาระบบ (เกรด 4 – 8)
ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาโท ปริญญาตรี

คุณสมบัติทั่วไป
 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
 5. ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 7. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 9. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • คุณวุฒิปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาวิชาอื่นที่เรียนวิชาการทางคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 36 หน่วยกิต
 • อายุไม่เกิน 31 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 • มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมในลักษณะ Web Application ด้วยภาษาโปรแกรมเช่น JAVA , PHP , ASP.net , HTML5 , CSS3 ฯลฯ
 • ถ้ามีความสามารถในการพัฒนา Application บนมือถือหรือมีประสบการณ์ในการเขียน ABAP หรือมีความสามารถในการวิเคราะห์ออกแบบระบบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ SQLในการเข้าถึงข้อมูล SQL Server หรือ Oracle หรือ DB2 ได้เป็นอย่างดี
 • มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีความรู้และทักษะการเขียนเอกสารสำหรับนักพัฒนาระบบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น UML,Work Flow Diagram , Use Case Diagram
การคัดเลือก

วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th หรือที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 : ทดสอบข้อเขียน (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. – 3 เม.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022021076

, 02-202-1851, 02-202-1265

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง https://www.ghbank.co.th/
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม