ร.ร.บ้านดงยาง ศรีสะเกษ รับสมัครครูอัตราจ้าง ป.ตรี เอกภาษาอังกฤษ

2019/03/19     331ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        ศรีสะเกษ

ร.ร.บ้านดงยาง ศรีสะเกษ รับสมัครครูอัตราจ้าง ป.ตรี เอกภาษาอังกฤษ


โรงเรียนบ้านดงยาง ตําบลธาตุ อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูผู้สอน จํานวน 1 อัตรา โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนของโรงเรียนจะดําเนินการรับสมัครสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทําหน้าที่ครูผู้สอน

1. ตําแหน่งที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,000 บาท/คน )
1.1 สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

2.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

2.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ รับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

2.3 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กําหนด สําหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นจะต้องความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กําหนดหรือมีหนังสือ รับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และมีใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สําเร็จการศึกษา ภายในวันที่ปิดรับสมัครว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวิชาเอกภาษาอังกฤษ

2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านดงยาง ตําบล ธาตุ อําเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ  ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 ถึง 22 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://www.thaijobsgov.com/jobs/259091?fbclid=IwAR0pH8RzKwKW_AfZ434g3NHkG4MgP11xKYcQ8EbzYcdGX0oa7CljS7JcV5s

 

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม