โรงเรียนวัดนางสาว รับสมัครครูอัตราจ้างหลายวิชาเอก

2019/03/18     270ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.       

โรงเรียนวัดนางสาว รับสมัครครูอัตราจ้างหลายวิชาเอก


โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) รับสมัครครูอัตราจ้างหลายวิชาเอก สมัคร 11 – 29 มีนาคม  2562

ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) 

ประกาศโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)
เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน


ด้วย โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสำหรับปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ,วิชาเอกคณิตศาสตร์ , วิชาเอกภาษาอังกฤษ , วิชาเอกภาษาไทย , วิชาเอกคอมพิวเตอร์ , วิชาเอกดนตรีสากล

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือก
2.1 เป็นผู้มีสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
2.2 ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาวิชาชีพอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ขึ้นไปที่ ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
2.3 ไม่เป็นภิกษุสงฆ์หรือสามเณร หรือนักบวช
2.4 เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก
2.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ ที่แสดงว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพ เสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546


3. เงื่อนไขการจ้าง
3.1 อัตราจ้าง เดือนละ 12,000 บาท
3.2 การจ้างไม่ผูกพันกับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.3 ไม่มีการเลื่อนขั้นค่าจ้าง
3.4 สัญญาการจ้างจะสิ้นสุดลงตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เว้นแต่ผู้นั้นลาออก ก่อนสัญญา สิ้นสุดลง หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง

4. วัน เวลา สถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)ระหว่างวันที่  11 – 29 มีนาคม  2562 ( ในวันและเวลาราชการเท่านั้น )   

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง

https://www.kruwandee.com/news-id40121.html?fbclid=IwAR2a1_mGwzk4eJYZ-d4pMKNzdkZskQ8E3Ma1bcnGZAcyw0Sgl4WoUxVRj3s

 

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม