สทศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่

2019/03/17     275ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        กรุงเทพมหานคร

สทศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่


“สทศ“

ลิงค์: https://ehenx.com/2432/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร,นักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการวัดและประเมินผล,นักวิชาการวิจัยและพัฒนา,เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์,พนักงานรับโทรศัพท์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 11,700-51,800
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 มี.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

สทศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสถาบันฯ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จำนวน 8 ตำแหน่ง รวมจำนวน 14 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

ประเภท : นักวิชาการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,700-41,100 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประเภท : นักวิชาการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 23,500-51,800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประเภท : นักวิชาการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 23,500-51,800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


นักวิชาการวัดและประเมินผล

ประเภท : นักวิชาการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 23,500-51,800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


นักวิชาการวิจัยและพัฒนา

ประเภท : นักวิชาการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 23,500-51,800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ประเภท : ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,700-41,100 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานรับโทรศัพท์

ประเภท : ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,700 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.-ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกร

 1. การศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์
 2. ประสบการณ์ขั้นต่ำ 0-2 ปี ทางด้านงานกฎหมาย คดีความ และองค์การมหาชน
 3. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน และสามารถร่างระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับได้

นักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผน

 1. การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 2. หากมีประสบการณ์ทางด้านการวิเคราะห์ และวางแผนงาน หรือในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 3. มีความรู้ความสามารถวิเคราะห์ และจัดทำแผนองค์กรได้ (สำหรับกรณีจบวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีต้องมีความรู้และมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานวิเคราะห์นโยบายและแผนไม่ต่ำกว่า 5 ปีขึั้นไป และผลงานที่เทียบเท่ามาตรฐานตำแหน่งงานระดับปริญญาโท)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 1. การศึกษาปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 2. หากมีประสบการณ์ทางด้านการเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ หรือในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 3. มีความรู้ความสามารถ สร้างและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการจัดการฐานข้อมูล (สำหรับกรณีจบวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานการเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี และมีผลงานที่เทียบเท่ามาตรฐานกำหนดตำแหน่งระดับปริญญาโท)

นักวิชาการวัดและประเมินผล

 1. การศึกษาปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิชาการวัดและประเมินผลวิจัยทางการศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 2. หากมีประสบการณ์ทางด้านการวัด และประเมินผลทางการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมทางสถิติ และการวัดประเมินผล (สำหรับกรณีจบวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ต้องมีความรู้และมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานการวัดและมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานการวัดและประเมินผลในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 5 ปี และมีผลงานที่เทียบเท่ามาตรฐานตำแหน่งงานระดับปริญญาโท)

นักวิชาการวิจัยและพัฒนา

 1. การศึกษาปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิชาการวัดและประเมินผล วิจัยทางการศึกษาหรือสาขาวิชาที่เกีย่วข้อง
 2. หากมีประสบการณ์ทางด้านการวัด และประเมินผลทางการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมทางสถิติ และการวัดประเมินผล (สำหรับกรณีจบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องมีความรู้และมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานการวัดและประเมินผล ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 5 ปี และมีผลงานที่เทียบเท่ามาตรฐานตำแหน่งงานระดับปริญญาโท)
 4. การศึกษาปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาการวิจัยทางการศึกษา สาขาการวัดและประเมินผล หรือสขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านงานวิจัย
 5. หากมีประสบการณ์ทางด้านวิจัยทางการศึกษา การวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรการศึกษา หรือในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 6. ความสามารถเฉพาะทางที่จำเป็นในการปิบัติงาน เช่น ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ สถิติ และการใช้โปรแกรมทางสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล (สำหรับกรณีจบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีต้องมีความรู้และมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานการวิจัยและพัฒนาด้านศึกษาไม่ต่ำกว่า 5 ปี และมีผลงานที่เทียบเท่ามาตรฐานตำแหน่งงานระดับปริญญาโท)

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

 1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ขั้นต่ำ 0-2 ปี ทางด้านการบิรหารระบบเครือข่าย IT และโปรแกรมฐานข้อมูล
 3. สามารถดูแล และแก้ไขระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์

พนักงานรับโทรศัพท์

 1. การศึกษาขั้นต่ำ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช./ปวส.) หรือเทียบเท่า ทางด้านประชาสัมพันธ์ หรือทางด้านธุรการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ขั้นต่ำ 0-2 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความสามารถทักษะในการพูด การให้ข้อมูล

 

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สทศ :ตนเอง ,สมัครทางไปรษณีย์ ,สมัครอีเมล์

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอรับใบสมัครได้ที่ งานบริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2562 – 25 มีนาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 2 เม.ย. 2562

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “สทศ

ใบสมัคร ::: ไฟล์แนป

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://ehenx.com/2432/

 

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม