กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบบรรจุรับราชการ 17 อัตรา

2019/03/07     279ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ผ่าน ก.พ.        กรุงเทพมหานคร

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบบรรจุรับราชการ 17 อัตรา


กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบบรรจุรับราชการ 17 อัตรา (วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา) สมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 5 เมษายน 2562
ขอบคุณข้อมูลจาก กรมประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมประชาสัมพันธ์
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง
นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป)
ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) และตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 

1) ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
1.1 ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ จํานวน 7 อัตรา
 อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
1.2 ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป) จํานวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
1.3 ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) จํานวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
1.4 ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จํานวน 5 อัตรา
 อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท


 ทั้งนี้จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง สําหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ในสํานักนายกรัฐมนตรีหรือที่ก.พ. จะกําหนด
2) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้
 1. ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ
 - ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

 2. ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป)
 - ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

 3. ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ)
 - ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา  

 4. ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
 - ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


3) ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
 - ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป) และตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) จะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสํานักงาน ก.พ.
 - ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของสํานักงาน ก.พ. 


4) การรับสมัครสอบ
วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 5 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้ เปิดเว็บไซต์ http://www.prd.go.th หัวข้อ ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ (รับสมัครงาน) “ข่าวรับสมัครสอบแข่งขันฯ” 
 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://www.kruwandee.com/news-id40056.html?fbclid=IwAR0KXLhLoy8RkIFAy7Uun_yQcUIQo1OV-d5rT8RmbwEKBnMHuzLbJ8dT96o

 

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม