สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่

2019/03/05     360ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        สมุทรปราการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัดเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว จำนวน  3  อัตรา

1.  ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  จำนวน 1 อัตรา

วุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารธุรกิจ /การจัดการ /ทรัพยากรบุคคล /สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 

2. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด จำนวน 1 อัตรา 

วุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านการบัญชี 
 

3.  ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร จำนวน  1  อัตรา

วุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขานิติศาสตร์บัณฑิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   - มีพื้นฐานความรู้ระดับปริญญาตรี และมีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ 
   - มีคุณสมบัติทั่วไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
   - มีความรู้ความสามารถในการปฎิบัติงาน ในตำแหน่ง
เอกสารและหลักฐานที่จะต้องแสดงประกอบการสมัคร
   - บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
   - หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ได้แก่ ปริญญาบัตร  และหรือระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริง
  - เอกสารและหลักฐานที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตามผนวก 1 เช่น หนังสือรับรองการผ่านงาน ฯลฯ  ฉบับจริง
อัตราเงินเดือน : 15,320 บาท
เปิดรับสมัครตั้งแต่  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 15 มีนาคม 2562 ทุกวันทำการ(จันทร์-ศุกร์)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม   0-2384-2493-4 ต่อ 20

 

ลิ้งสมัครสอบ :::: ต้องการสมัครคลิ๊กตรงนี้

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง

https://www.spktcoop.com/news.php?nid=99&fbclid=IwAR0ND8vtHI0JqaGYOBfm6dSSB3MmZNJS7CL1H4Xti3l3xttSG-Ngd80yKlM

 

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม