รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี)

2019/02/25     191ครั้ง     ข่าวสมัครสอบรัฐวิสาหกิจ    ไม่ผ่าน ก.พ.        กรุงเทพมหานคร

 รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี)


 รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี)

 

ประกาศรับสมัคร : ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้          
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี)
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท :  
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.พิธีกรดำเนินงานพิธี หรือกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
2.จัดงานพิธีเพื่อถวายราชสักการะ หรืองานพิธีทำบุญทางศาสนาในโอกาสสำคัญต่างๆ ของคณะ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
3.จัดทำสรุปแบบประเมินความพึงพอใจพร้อมสรุปกิจกรรมงานพิธีต่างๆ 
4.จัดหา จัดซื้อ สืบราคาสินค้า อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบพิธี การจัดเลี้ยงส่วนกลาง และกิจกรรมต่างๆ 
5.ตรวจสอบและจัดทำรายงานวัตถุดิบคงเหลือ วัตถุใช้ไป และอุปกรณ์สำหรับจัดเลี้ยงส่วนกลาง 
6.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบคอมพิวเตอร์, สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์, ทดลองปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน เป็นเวลา 1 วัน
ทักษะ/สมรรถนะ : 1.คุณวุฒิปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) 
2.เพศชายอายุไม่เกิน 30 ปี นับจนถึงวันปิดรับสมัคร และต้องผ่านการเกณฑ์เกณฑ์ทหาร หรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึก ทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8) 
3.สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ 
4.มีความรู้ความสามารถด้านศาสนพิธี 
5.มีประสบการณ์ด้านการจัดนิทรรศการ จัดงานประชุม จัดการบริการ จัดเลี้ยง และอีเว้นท์ 
6.มีความรู้ความสามารถในระบบเอกสารราชการ และสามารถสื่อสาร ติดต่อกับหน่วยงานอื่นได้เป็นอย่างดี 
7.มีสุขภาพแข็งแรง 
8.มีความสุภาพเรียบร้อย สำรวมในกิริยาท่าทาง จิตใจบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
9.สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 
   
   
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562
ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง http://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/view.php?id=1860
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม