สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร รับสมัครพนักงานราชการ

2019/02/19     272ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        มุกดาหาร

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร รับสมัครพนักงานราชการ


ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งนักวิชาการมาตรฐานสินค้า

ด้วยจังหวัดมุกดาหารประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท ทั่วไป ตําแหน่งนักวิชาการมาตรฐานสินค้า สังกัดสํานักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ฉะนั้น อาศัยอํานาจตาม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการ เลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม งาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และอบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ และคําสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๒๓๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง มอบอํานาจการบริหารงานบุคคลพนักงานราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และคําสั่ง จังหวัดมุกดาหาร ที่ ๕๒๐๕/๒๕๒๑ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๒๑ เรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบอํานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วน ราชการส่วนกลาง ที่มีสํานักงานตั้งอยู่ในจังหวัดมุกดาหาร นายอําเภอ และผู้อํานวยการโรงพยาบาล ปฏิบัติ ราชการแทน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ๑. ชื่อกลุ่มงาน ตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน ๑.๑ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๑.๒ ตําแหน่งนักวิชาการมาตรฐานสินค้า จํานวน ๑ อัตรา สังกัดสํานักงานสหกรณ์จังหวัด มุกดาหาร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ อัตราค่าตอบแทน ตามเอกสารแนบท้าย สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕ ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๒๓ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ ๑. ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๒. ต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายปี ๓. หรือเหตุอื่นๆ ที่กําหนดไว้ในสัญญาจ้าง ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ เลือกสรร ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ ๑. มีสัญชาติไทย ๒. มีอายุไม่ตํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ๕. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟื้นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

๕. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน พรรคการเมือง

๒. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําผิดทาง อาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๕. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ

ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ

ก.พ. ว่าด้วยโรคมายืนด้วย

4 94

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ จังหวัดมุกดาหาร ประสงค์จะรับสมัครจากบุคคล ทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโดยมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งคือจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับวุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันตามเอกสารแนบท้าย ๓. การรับสมัคร ๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สํานักงานสหกรณ์จังหวัด มุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ ในวันและเวลาราชการ ๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ้านวน ๓ รูป ๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการ

ฆฯ 

เรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งทีสมัคร จํานวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จ

ผูมรุ การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๒ซ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นํา หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภา ยในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ ๓ต) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ ๑ สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ ๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน จํานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย ๓.๓ ค่าสมัครสอบ ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบสําหรับตําแหน่งที่สมัครตําแหน่งละ ๑๐๐ บาท เมื่อสมัครแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดําเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะ

๓.๕ เงื่อนไขในการรับสมัคร 

๓.๕ เงื่อนไขในการรับสมัคร ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด วันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทําให้ สมัครไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้ง

เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น และ จังหวัดมุกดาหาร จะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ไฟล์ดาวน์โหลดด้านล่าง

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

http://web.cpd.go.th/mukdahan/

 

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม