ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

2019/02/19     247ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        อุบลราชธานี

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน/รายคาบ) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง จำนวน 6 ตำแหน่ง ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ตั้งแต่บัดนี้ 4มีนาคม 2562

ค่าตอบแทน คาบละ650 บาท

 

เรือง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชัวคราว (รายวัน/รายคาบ) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบํารุง

ด้วยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะดําเนินการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน/รายคาบ) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบํารุง ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบํารุง เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน/ราย คาบ ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จึงประกาศรับ สมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน/รายคาบ) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบํารุง ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ดังนี้

๑. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง -ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้- ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

๑.๑คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๒ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วน ราชการ พ.ศ. ๒๕๓ ดังนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ตํากว่าสิบแปดปี

(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งกํานัน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน

 (๖) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการทางการเมือง

(๒) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั้นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

(๓) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น

(๕) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

(๑@) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําผิดทางอาญา เว้นแต่เป็น โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ (๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น (๑๕) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจํา

 

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ไฟล์ดาวน์โหลด ด้านล่าง

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

http://detudomhospital.org/hospital-detudom/web/index.php?r=news%2Fview&id=495

 

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม